Trong thời gian qua, một số cơ sở khám chữa bệnh đã xảy ra một số vi phạm quy định về sử dụng, cấp phát nhầm thuốc, thuốc hết hạn sử dụng cho người bệnh. Để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng này, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục vi phạm trong thực hiện quy định đảm bảo sử dụng thuốc an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các bệnh viện tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình liên quan đến sử dụng thuốc, không để xảy ra tình trạng cho bệnh sử dụng thuốc hết hạn.

Giám đốc các bệnh viện tăng cường chỉ đạo xây dựng đầy đủ và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình liên quan đến sử dụng thuốc do Hội đồng Thuốc và Điều trị thông qua. Đảm bảo quy trình cấp phát thuốc từ khoa Dược đến người bệnh nhằm đảm bảo thuốc được sử dụng đúng, an toàn theo quy định.

Đồng thời, tổng hợp thuốc tại khoa lâm sàng, công khai sử dụng thuốc hàng ngày, cấp phát thuốc cho người bệnh theo đúng quy định.

Các bệnh viện tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình liên quan đến sử dụng thuốc, không để xảy ra tình trạng cho bệnh sử dụng thuốc hết hạn.

Trần Hằng