Theo đó, Bộ Y tế thống nhất về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do BHXH VN đề xuất thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu năm 2018. Việc tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung các thuốc thuộc Danh mục trên cần tuân thủ các qui định. BHXH VN có trách nhiệm đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ thuốc thuộc Danh mục trên để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH VN lấy ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính đối với Danh mục trên theo chỉ đạo của Chính phủ; xem xét ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc thí điểm tổ chức đấu thầu tập trung của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ý kiến của Hội đồng Tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc.Thanh Hằng