Sở Y tế Đà Nẵng đã có Công văn số 2835/SỶ - QLHNYT  công bố các đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 04 cơ sở y tế được cấp phép xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 (xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR) gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199-Bộ Công an, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC). 

Các đơn vị này đã được Bộ Y tế, Viện Pastuer Nha Trang, Viện Pastuer Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định COVID-19. 

Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199-Bộ Công an, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) là các đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime-PCR trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với các cơ sở y tế khác chưa đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime-PCR, Sở Y tế khuyến khích các đơn vị đầu tư nguồn lực để đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 góp phần cùng thành phố thực hiện phương án xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng. 

Tuy nhiên, các đơn vị chỉ được phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi đủ năng lực và đủ điều kiện pháp lý để thực hiện các xét nghiệm này. Cụ thể chỉ được phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi được cấp Giấy phép hoạt động và Phê duyệt danh mục kỹ thuật liên quan đến xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế cũng lưu ý: Đối với cấp độ dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng, việc xét nghiệm COVID-19 cho các người dân phải thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm bằng phương pháp Realtime-PCR, có thể lấy mẫu làm thêm xét nghiệm huyết thanh học.

Hoài Thu