Tác phẩm dày hơn 350 trang, tập hợp hơn 500 bức ảnh về Quốc hội Việt Nam, dựng lại một cách trung thực, sinh động quá trình xây dựng, phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là những giai đoạn có tính chất bước ngoặt trong 13 khóa hoạt động của Quốc hội.

Tác phẩm được chia thành từng kỳ Quốc hội: Từ Quốc hội Việt Nam khóa I (1946-1960) cho đến Quốc hội khóa XIII (2011-2016). Bên cạnh đó là các phần như “Từ Quốc dân đại hội Tân Trào đến Tổng tuyển cử”, “Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”…

Việc xuât bản cuốn sách nhằm giới thiệu với độc giả trong nước và bè bạn quốc tế về chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua tư liệu ảnh, mà còn góp phần giáo dục, tuyên truyền, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc hiện nay của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu quý giá phục vụ cho việc nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử Quốc hội và giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Hải Châu