Theo văn bản, trong thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng tu bổ di tích không đúng với hồ sơ đã được thẩm định, xây dựng công trình phục vụ bảo vệ, phát huy giá trị di tích khi chưa có ý kiến thẩm định, phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch.

Cụ thể, đó là công trình xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ thuộc địa bàn xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) - nằm vùng lõi quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An; công trình xây dựng trái phép tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam, xâm phạm đến di tích lịch sử Miếu Bà Chúa Xứ (An Giang).

Văn bản nêu rõ, từ khi Nghị định số 70/2012/NĐ-CP (ngày 18-9-2012) của Chính phủ và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL (ngày 28-12-2012) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành đã góp phần nâng cao hiệu quả pháp lý và chuyên môn của hoạt động tu bổ di tích.

Việc có trình tự, thủ tục rõ ràng và quy định cụ thể (về việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế…) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và tổ chức tư vấn triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý và tu bổ di tích, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên, việc xây dựng công trình trái phép tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh hoặc tu bổ di tích không đúng hồ sơ được thẩm định đã xảy ra ở một số địa phương.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về Di sản văn hóa.

Hải Châu