Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, gắn với việc thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên 

Tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã tham luận với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, gắn với việc thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên”.

Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ có sự thay đổi về tổ chức và bộ máy. Bộ Tư lệnh CSCĐ với đặc thù là đơn vị biên chế theo mô hình vũ trang chiến đấu tập trung và cũng là đơn vị đầu tiên trong Bộ Công an được Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên, đây là Quy định rất mới trong việc xây dựng lực lượng CSCĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ, đơn vị mình nắm vững ý nghĩa, nội dung và các nguyên tắc cơ bản về thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực của người chỉ huy, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện nghiêm túc mọi nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nghị quyết của cấp ủy cấp mình để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời lãnh đạo tốt công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ trong Đảng bộ, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, có trình độ giác ngộ cách mạng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao gắn với việc chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, gắn bó với lực lượng CSCĐ, có trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, việc xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự là yêu cầu đòi hỏi khách quan và cấp bách.

Để đạt được yêu cầu đó, theo Trung tướng Đỗ Đức Kính, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ, chi bộ; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự yên tâm tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tập trung vào vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đổi với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đầu tư nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên về sơ kết việc thực hiện Quy định số 216- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ. Tập trung triển khai thực hiện các dự án xây dựng doanh trại, và trang bị vũ khí, phương tiện cho lực lượng CSCĐ có hiệu quả để xây dựng sức mạnh chiến đấu của lực lượng CSCĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng đã tham luận tại Đại hội với chủ đề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tề - xã hội của đất nước trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động khắc phục những khó khăn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo nhiều chủ trương, công tác lớn, đồng thời chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC ở Trung ương và địa phương; kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn nổi lên trong công tác PCCC, đặc biệt là tình hình cháy chợ, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất khung thép mái tôn; tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiềm chế tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay; để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau: Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 47/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Tiếp tục các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng, hình thành thế trận toàn dân PCCC. Chỉ đạo Công an các cấp chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo và đầu tư cho công tác PCCC.

Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ở Trung ương và địa phương, trong đó tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng này thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mở rộng quan hệ quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ PCCC…

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo CAND trong tình hình hiện nay

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Đào tạo, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo đã tham luận tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo CAND trong tình hình hiện nay”.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục, đào tạo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND và có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND. 

Công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao, không chỉ đáp ứng yêu cầu của lực lượng Công an mà còn mở rộng giáo dục, đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Theo Cục Đào tạo, thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo định hướng sau: Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác giáo dục, đào tạo. Hoàn thiện hệ thống, mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng vừa bảo đảm quy mô, vừa nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu, phân định rõ mục tiêu đào tạo, nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định, liên thông giữa các cấp học, hệ học và quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động khảo thí, kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo trong các trường CAND.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo, kết hợp với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường trên cơ sở quy định của pháp luật và các quy định của lực lượng CAND. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển chọn đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý theo quy mô, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong từng giai đoạn.

Đổi mới công tác tuyển sinh trong CAND theo hướng phù hợp với chủ trương đổi mới của Nhà nước và đặc thù của lực lượng CAND. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng chức danh, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo.

Chủ động hội nhập, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo. Những nhiệm vụ công tác trọng tâm nêu trên cần được thực hiện đồng bộ với quyết tâm chính trị cao của các cấp lãnh đạo và toàn lực lượng, từ đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND…

Hiếu Quỳnh