Tiếp tục chương trình của Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; điều hành thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2010 - 2015. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã được thảo luận, xin ý kiến trình tự từ các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), qua đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW đại diện cho Đảng bộ tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt tại Đại hội.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  CATW, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ CATW và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW nêu rõ: Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, biểu thị ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, yêu cầu trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Đó là những vấn đề giữ vai trò vô cùng quan trọng, có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc trong toàn bộ quá trình triển khai và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác Công an.

Đảng viên Đảng bộ Công an Trung ương biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an. Đại hội đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh trong những năm tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tố quyết định để giữ vững vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI có ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo nên sức mạnh, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ  CATW và toàn lực lượng CAND vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự, chỉ đạo Đại hội; cảm ơn các đồng chí đại biểu khách quý, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đến dự và đưa tin; biểu dương các đơn vị chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã làm tốt công tác tổ chức và phục vụ, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW đề nghị: Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng CAND; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng lực lượng CAND tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống Anh hùng vẻ vang “CAND Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Anh Hiếu - Thu Thủy