Theo đó, kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị y tế phục vụ cách ly tập trung và đơn vị điều trị cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, Quyết định nêu rõ: Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách Nhà nước thực chi theo quy định. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% được ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

H.A