Cụ thể, Sở Nội vụ nhận được các quyết định điều động, bổ nhiệm của Sở LĐ-TB&XH đối với các ông: Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức vụ Chánh văn phòng sở. Đây là những quyết định điều động, bổ nhiệm nội bộ Sở LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH ban hành hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái luật.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, căn cứ các quy định hiện hành thì Sở LĐ-TB&XH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức ra-vào biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái với quy định pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh.

Do đó, Sở Nội vụ Gia Lai đề nghị Sở LĐ-TB&XH thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, đề nghị Sở LĐ-TB&XH hủy bỏ các quyết định điều động, bổ nhiệm; thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

An Khang