Cụ thể, phúc đáp Công văn số 1010 (ngày 10-2-2017) của Bộ Công Thương về việc hủy quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng nhì và danh hiệu Anh hùng Lao động của PVC; Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng Ba của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ngày 22-3 đã có báo cáo bằng văn bản.

Ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận trong ngày nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của PVC năm 2010.

Theo đó, văn bản của Tập đoàn này nêu rõ: Căn cứ vào nội dung Công văn của Bộ Công Thương về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 115/BTĐKT-VI ngày 19-1-2017 theo Kết luận số 168/UBKTTW ngày 8-12-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, PVN đã đã triển khai xin ý kiến về việc hủy các quyết định khen thưởng của PVC nêu trên. 

Ngày 16-3-2017, Đảng ủy PVN đã có Văn bản số 451-CV/ĐU về việc tổng hợp ý kiến của Ban Thường vụ với đa số đồng ý hủy các quyết định khen của PVC; Hội đồng thành viên Tập đoàn có Biên bản số 109/BB-DKVN ngày 27-2-2017 về việc đồng ý chủ trương thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tập đoàn có 12/13 ủy viên đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Do đó, PVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng về việc hủy các quyết định khen thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng của PVC và ông Trịnh Xuân Thanh. 

Vũ Hân