Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ của 5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của thành phố gồm có: Ban Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án văn hóa xã hội, Ban Quản lý dự án cấp nước, thoát nước và môi trường. 

Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, công việc của 26 ban quản lý dự án – tiền thân trực thuộc thành phố và trực thuộc các sở ngành. 

Hà Nội sáp nhập 26 Ban quản lý dự án thành 5 "siêu ban"

Tổng số cán bộ của 5 Ban quản lý dự án là 984 người, trong đó có 5 công chức, 706 viên chức và 273 lao động hợp đồng. Sau gần 8 tháng kể từ ngày thành lập và được UBND TP Hà Nội phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy và giao nhiệm vụ cụ thể, các ban quản lý chuyên ngành đã cơ bản sắp xếp xong tổ chức nhân sự, bắt đầu đi vào hoạt động bài bản. 

Đại diện HĐND TP Hà Nội đánh giá, các Ban Quản lý dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc tự chủ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động (kinh phí hoạt động trích theo tỉ lệ trên kế hoạch vốn được giao). Đặc biệt, một số Ban Quản lý dự án chưa đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017. 

Do vậy, Ban Quản lý dự án phải trình UBND TP Hà Nội ứng trước ngân sách. Trong đó, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã được thành phố hỗ trợ 1,4 tỷ đồng và tạm ứng ngân sách thành phố 6,2 tỷ đồng; Ban quản lý dự án giao thông dự kiến chỉ đủ chi phí hoạt động đến hết quý III-2017.

Qua rà soát, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội cho biết, các Ban Quản lý dự án hiện mới chỉ được kho bạc tạm ứng kinh phí tối thiểu cho hoạt động đơn vị do chưa được cấp trên của chủ đầu tư phê duyệt dự toán. Một số Ban Quản lý dự án đã có số viên chức, hợp đồng có trình độ, kinh nghiệm chuyển công tác.

Nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trên được Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội chỉ rõ là do số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai. Ngoài ra, thành phố chưa kịp hướng dẫn, quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trong quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý của ban quản lý dự án. 

Từ những bất cập trên, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội kiến nghị các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Từ đó, các ban đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.

Ngọc Yến