Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghề làm bánh tráng phơi sương

Lễ hội Văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III năm 2021 là sự kiện văn hóa độc đáo được tổ chức 2 năm một lần nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề làm bánh tráng phơi sương…