Năm 2019, với nguồn quỹ vận động được, Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và các tổ chức chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho trên 3,8 triệu lượt người khuyết tất, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn về phương tiện y tế khám chăm sóc sức khỏe, phương tiện đi lại, trợ giúp sinh kế, giảm nghèo… tổng số tiền hỗ trợ 570 tỷ đồng.

Năm 2019, Hội cũng đã giúp đỡ cho 2.200 lượt người được đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và vật nuôi để làm kinh tế xóa đói giảm nghèo. Chương trình xe lăn được duy trì thường xuyên với số lượng 5.100 xe đạp được tặng cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo kịp thời giúp các em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Kết quả hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện pháp luật về người khuyết tật, về trẻ em, nhất là Đề án 1019, kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và chính sách an sinh xã hội, chính sách xã hội hóa của Đảng và Nhà nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của Hội.

Hải Châu