Hiệp định vay vốn thứ nhất được ký cung cấp vốn tài trợ 80 triệu USD dành cho “Dự án Giáo dục trung học cơ sở cho các khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2”, giai đoạn tiếp nối của “Dự án Giáo dục trung học cơ sở cho các vùng khó khăn nhất” đã được thực hiện một cách rất thành công và đã được hoàn thành vào cuối năm 2014. Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu USD cho “Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” đã được Ban Giám đốc của ADB phê duyệt vào tháng 10/2007.

S.Thương