Theo hướng dẫn về công tác chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối, nhà trường cho phép sinh viên nộp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Sinh viên sẽ nộp bản mềm khoá luận chính thức cho các khoa đào tạo trước ngày 9/5. Khoa tổ chức bảo vệ khóa luận trực tuyến từ ngày 18 đến 22/5.

Nhà trường cũng yêu cầu các hình thức kiểm tra, đánh giá cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chuẩn đầu ra của học phần được quy định trong đề cương. Phòng Đào tạo kiểm tra điều kiện để xét tôt nghiệp cho sinh viên năm cuối bao gồm việc hoàn thành số tín chỉ trong chương trình đào tạo, hoàn thành chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất. 

Được biết, đây là một trong những trường đại học đầu tiên cho sinh viên năm cuối được bảo vệ khóa luận trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

H.T