Theo quyết định này, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật. Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam ra đời trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam.

Tuấn Minh