Theo đó, các giáo viên mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền lương 10,4 tỷ đồng và hỗ trợ các loại phụ cấp là hơn 9,8 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, giáo viên sẽ được hỗ trợ các khoản đóng góp gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn theo quy định là hơn 2,5 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ là giáo viên mầm non đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước, đang làm việc theo chế độ hợp đồng ngoài biên chế tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ cho một giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế được tính hệ lương bậc 1.

PV