Kết quả cho thấy, trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15.

Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp. Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.

Sau đây là phổ điểm các môn:

I. Phổ điểm các môn thi của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

1. Môn Toán

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Toán

         569 681

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

8

Số bài đạt trong khoảng 9-10

             5 438

(chiếm 0.95%)

Điểm trung bình

5.02

Trung vị

5.25

Điểm có nhiều nhất

6.25

2. Môn Ngữ văn

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Ngữ văn

         554 861

Mức điểm cao nhất

9.5

Số bài đạt mức cao nhất

14

Số bài đạt trong khoảng 9-10

                 434 (chiếm 0.08%)

Điểm trung bình

5.15

Trung vị

5.25

Điểm có nhiều nhất

5.00

3. Môn Lịch sử

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Lịch sử

           87 376

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

5

Số bài đạt trong khoảng 9-10

                 877

(chiếm 1.00%)

Điểm trung bình

4.32

Trung vị

4.25

Điểm có nhiều nhất

3.00

4. Môn Địa lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Địa lí

   191 810

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

9

Số bài đạt trong khoảng 9-10

       2 425 (chiếm 1.26%)

Điểm trung bình

5.27

Trung vị

5.25

Điểm có nhiều nhất

5.00

5. Môn Vật lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Vật lí

341 982

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

14

Số bài đạt trong khoảng 9-10

2 516

(chiếm 0.74%)

Điểm trung bình

6.02

Trung vị

6.20

Điểm có nhiều nhất

6.60

6. Môn Hóa học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Hóa học

   313 317

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

15

Số bài đạt trong khoảng 9-10

       1 479 (chiếm 0.47%)

Điểm trung bình

5.48

Trung vị

5.40

Điểm có nhiều nhất

5.40

7. Môn Sinh học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Sinh học

   108 705

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

6

Số bài đạt trong khoảng 9-10

           971 (chiếm 0.89%)

Điểm trung bình

5.26

Trung vị

5.20

Điểm có nhiều nhất

4.40

8. Môn Tiếng Anh

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ - Tiếng Anh

   472 000

Mức điểm cao nhất

10

Số bài đạt mức cao nhất

10

Số bài đạt trong khoảng 9-10

 2 444

(chiếm  51.78%)

Điểm trung bình

3.48

Trung vị

3.00

Điểm có nhiều nhất

2.40

II. Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

PV