Theo đó, ngoài các điều kiện như quy định hiện hành, điểm mới nhất trong dự thảo là yêu cầu ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư phải có công bố quôc tế. Cụ thể, từ năm 2019, ứng viên thuộc phân nhóm Khoa học Tự nhiên là tác giả chính phải công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học. Ứng viên thuộc phân nhóm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ và nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học.

Ứng viên thuộc phân nhóm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ và nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, nếu không đủ hai bài báo khoa học thì phải có ít nhất một bài báo khoa học cùng 1 quyển hoặc một chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 1 bài báo khoa học và 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích. 

H.Thanh