Để chấm dứt tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các trường học phải công khai các khoản thu, chi. Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu các khoản đóng góp của phụ huynh và học sinh không đúng quy định, việc xã hội hóa cần phải trên tinh thần tự nguyện đóng nộp, không ép buộc.

Bảo Ngọc