Theo ông Trọng, hiện có tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa có nhận thức cao về công tác An ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích. 

Một thực trạng cũng đang diễn ra đó là tại các trường học tình trạng khoán trắng cho một số tổ chức, cá nhân phụ trách, chưa có sự quan tâm sâu sát, trực tiếp của thủ trưởng của các đơn vị trường học về vấn đề an toàn cho học sinh. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho các học sinh, sinh viên tại một số cơ sở giáo dục của thành phố có nội dung chưa thiết thực, thiếu cập nhật nên chưa thu hút, chưa đáp ứng được yêu cầu, định hướng tư tưởng theo chỉ đạo chung của toàn ngành. 

Trong năm học 2020 – 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục được nhận chứng nhận an toàn trường học, 100% đơn vị xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai trong trường học.

An toàn trường học luôn là vấn đề được quan tâm của cả phụ huynh và nhà trường hàng năm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học đưa môn giáo dục kỹ năng sống vào kế hoạch giáo dục của mình, giới thiệu những đơn vị có năng lực phối hợp với trường tổ chức các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

H.Nga