Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015”; Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015;  trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

H.T.