Bên cạnh đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp để thực hiện hiệu quả các quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Dự kiến, đầu tháng 11-2017, Ban sẽ khảo sát trực tiếp tại: Sở Giáo dục và Đào tạo, một số phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, một số dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố; Thực trạng việc thu, sử dụng và quản lý các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2013 đến nay…

N.Y.