Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn về cách thức tổ chức đánh giá mô hình "Cộng đồng học tập"; thu thập minh chứng và cho điểm 15 tiêu chí xếp loại; giới thiệu các tài liệu giám sát, đánh giá xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã được xây dựng dựa trên Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ với mục đích là động viên, khuyến khích phong trào học tập; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập suốt đời.

Việc đánh giá thực trạng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã là căn cứ để đề ra các biện pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương… Theo kế hoạch, việc xây dựng, đánh giá, xếp loại mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã sẽ được triển khai thí điểm trong năm 2016. Đến tháng 1-2017, toàn bộ 11.164 xã, phường, thị trấn trong cả nước sẽ thực hiện xây dựng mô hình này.

Xuân Triệu