Phổ điểm của thí sinh vào khoảng 5-6 học sinh trung bình khá có thể đạt 7 học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9, điểm 10 sẽ khá nhiều.

 Cấu trúc của đề tương tự với đề minh họa, các câu khó rơi vào chủ đề đốt cháy hỗn hợp các chất hữu cơ thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau (este - axit) và bài tập liên quan tới các hợp chất chứa nitơ (peptit và muối amoni). Nét hay của đề là có lồng ghép nhiều kiến thức thực nghiệm Hóa học, có câu hỏi cho dữ kiện dưới dạng bảng số liệu thể hiện được đúng đặc trưng của môn học ngoài ra trong đề có câu hỏi về ứng dụng thực tiễn của một số chất.

Với nội dung như thế này, tình trạng học tủ theo dạng bài của học sinh sẽ dần chấm dứt. Học sinh và giáo viên cũng phải tìm tòi nhiều hơn các vấn đề thực tiễn liên quan tới môn học cũng như phải tích cực rèn luyện các kỹ năng thực nghiệm, thực hành thì mới có thể làm tốt đề thi những năm sau. Những thay đổi này có tác động tích cực đến quá trình dạy và học trong nhà trường, phù hợp với định hướng Đổi mới căn bản và toàn diện GD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dưới đây là gợi ý đáp án mã đề 415 môn Hóa học.                                                                               

TP