Cụ thể, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông sẽ đưa ra 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí. Các tiêu chuẩn gồm: Phẩm chất nghề nghiệp; Năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin; Năng lực nghiệp vụ sư phạm; Năng lực xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ; Năng lực xây dựng các quan hệ xã hội.

Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chuẩn, tiêu chí, giáo viên sẽ được xếp loại đánh giá mức độ “Đạt”, “Khá”, “Tốt” hoặc “Không đạt”. Theo định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá theo chuẩn vào cuối năm học để tự xác định mức độ đạt được theo chuẩn.

HT