Cụ thể, sau phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ theo kết luận của cơ quan này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện một số dự án luật, trong đó có Luật Giáo dục sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

Về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, để bảo đảm thống nhất trong quan điểm và phương thức triển khai thực hiện, Thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy và học tập; tránh lãng phí, tạo độc quyền trong in, phát hành sách giáo khoa. 

HT