Theo đó, Bộ yêu cầu tất cả các đơn vị phải công khai Đề án tổ chức thi ĐGNLNN trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT; chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án.

Về đề thi, Ngân hàng câu hỏi thi phải được chuẩn hóa, đảm bảo đủ số lượng cần thiết để xây dựng đề thi theo từng định dạng đề thi theo quy định của Bộ. Có 2 hình thức tổ chức thi là tổ chức coi thi theo hình thức thi trên giấy và coi thi theo hình thức thi trên máy tính.

Đặc biệt, tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng thống nhất chỉ sử dụng mẫu chứng chỉ do Bộ GD&ĐT ban hành và thực hiện quản lý, thu hồi chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

H.Thanh