Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia, sẽ có khoảng 70% chương trình, giáo trình được lưu trữ số hóa .Đến năm 2020, các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp phải triển khai các dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất (mức 4); ít nhất 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở hạ tầng CNTT hoàn thiện; ít nhất 60% chương trình, giáo trình của các nghề đào tạo được số hóa và lưu trữ bằng công nghệ tiên tiến.

H.T.