Theo Dự thảo, Chương trình Giáo dục phổ thông có 8 lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học; Toán học; Đạo đức - Công dân; Thể chất; Nghệ thuật; Khoa học Xã hội; Khoa học Tự nhiên; Công nghệ - Tin học.

Chương trình Giáo dục phổ thông sẽ kéo dài 12 năm, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản - gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm- và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp - cấp trung học phổ thông 3 năm.

Dự thảo Chương trình đưa ra chuẩn đầu ra, gồm những yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của học sinh. Về phẩm chất, Chương trình Giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu như: Sống yêu thương; Sống tự chủ; Sống trách nhiệm. Hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực chung chủ yếu gồm: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực thể chất; Năng lực giao tiếp; Năng lực hợp tác; Năng lực tính toán; Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông - ICT.

Từng cấp học, lớp học đều có những yêu cầu riêng, cao hơn và bao gồm cả những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó về từng thành tố của các phẩm chất, năng lực.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được soạn thảo, trao đổi và chỉnh sửa rất nhiều lần trong vòng 3 năm qua, với sự tham gia trực tiếp của nhiều nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu giáo dục, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông đến từ nhiều cơ sở, tổ chức trong nước và quốc tế.                                                                                    

Hải Châu