Nếu như ở một vài kỳ thi “3 chung”, có năm khối A nở rộ thí sinh đạt 30 điểm thì năm nay, tổ hợp khối A không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Khối A chỉ có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 29,5; khối B có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 29,75 điểm; khối A1 có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,75; khối C có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,5 điểm và khối D cũng có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,25.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho biết, số lượng thí sinh đạt tổ hợp khối từ 27,0 điểm trở lên khá hạn chế. Ở khối A, B khoảng hơn 1.000 em/khối (khối A - 1.092 em; khối B - 1.013 em); các khối còn lại chỉ vài trăm em (khối A1 - 173; khối C-142; khối D - 42). Tuy nhiên, số lượng thống kê này chưa tính điểm ưu tiên và điểm khu vực.

Cách xem bảng thông kê mức điểm lũy kế ở tổ hợp khối thi truyền thống quy ước như sau: Số thí sinh - số lượng thí sinh đạt ở mức điểm đó; Tổng số - là tổng số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên; Tỷ lệ - là tỷ số giữa số thí sinh đạt từ mức điểm đó trở lên và tổng số thí sinh.

Thu Phương