Đây là hoạt động trong việc thực hiện chương trình đưa tiếng Nhật vào giảng dạy như một môn ngoại ngữ thứ nhất từ lớp 3 bậc tiểu học tại Việt Nam.

Tiếng Nhật sẽ được đưa vào giảng dạy thí điểm tại 5 trường tiểu học trên từ năm học 2016-2017, sau đó dự kiến lần lượt sẽ được nhân rộng ra trên cả nước.
Sông Thương