Phó Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực hiện chuyên mục này. Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng chương trình phối hợp truyền thông về an toàn thực phẩm giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, báo cáo Phó Thủ tướng trong quý II/2016.

B.T.S.