Để phát triển thành sản phẩm hàng hóa chủ lực mang thương hiệu quốc gia, trên cơ sở Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc linh, UBND tỉnh đã điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng và đưa toàn bộ diện tích quy hoạch Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông sang rừng phòng hộ để bảo vệ và phát triển. 

N.H.Khôi