Cụ thể, tại khu CNC Hoà Lạc đã có 9 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng kí đầu tư với tổng vốn 4.330,4 tỉ đồng (tương đương khoảng 200 triệu USD). Luỹ kế đến nay, khu CNC Hoà Lạc có 78 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng kí 60.019 tỉ đồng.

Tại khu CNC thành phố Hồ Chí Minh, trong năm qua, có 14 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng kí đầu tư với tổng vốn 186,43 triệu USD. Luỹ kế đến nay, tại đây có 104 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đạt 5.615,57 triệu USD.

Khu CNC Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mới cho 4 dự án với tổng vốn 137,9 triệu USD.

K. Vy