UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai.

Thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý đối với các trường hợp vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích; áp dụng biện pháp thu hồi đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn thành phố.

PV