Gần 20 tham luận được trình bày tại Hội thảo đã tập trung vào các nội dung đề cao vai trò, lợi ích, tính nhân văn của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đối với đồng bào thiểu số Tây Bắc, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện vùng Tây Bắc; 

Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Nhiều đại biểu đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thiết thực, những mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào thiểu số vùng Tây Bắc trong việc nâng chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm tự nguyện ở cơ sở; mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại các địa phương...

Quỳnh Anh