Theo dự thảo này, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. Việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ với mức lương cao hơn quy định ở khoản này do hai bên thỏa thuận để thực hiện. 

Bên cạnh đó, người lao động làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

P.H.