Cụ thể, Sở đã thực hiện chấm dứt các hợp đồng lao động chuyên môn và hoàn thiện việc bố trí sắp xếp công chức, viên chức theo đề án vị trí làm việc đã được UBND TP phê duyệt tại một số phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Sở cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội triển khai Thông báo số 08/2018 của Ban Chỉ đạo TP về công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Được biết, năm 2018, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, hồ sơ quy hoạch chi tiết, hồ sơ cấp phép quy hoạch, hồ sơ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc... 

Thông qua ứng dụng điện tử đã tiếp nhận và xử lý 11.800 công văn các loại và cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ của 998 hồ sơ; giới thiệu địa điểm cho 101 hồ sơ và giải quyết được 2.600 công văn cần phải giải quyết.

Đối với đội ngũ nhân sự là công chức, viên chức đang làm việc tại Sở và các đơn vị trực thuộc đều phải đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng thực hiện và giải quyết các công việc chuyên môn. 

Đối với những cán bộ lãnh đạo tham gia công tác quản lý, hàng năm đều được cử đi công tác nước ngoài để học tập, nghiên cứu các chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu, xây dựng chính quyền đô thị, công tác quy hoạch phát triển đô thị trong thời kỳ mới... để đáp ứng với nhu cầu về quản lý và phát triển đô thị trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Hải Châu