Theo ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGI) đã được công bố. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 chấm dứt tình trạng thiếu đói, năng suất và thu nhập trong nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần.

Bộ chỉ tiêu này nhằm cung cấp những bằng chứng xác thực với số liệu phù hợp, đáng tin cậy, nhất quán có thể so sánh quốc tế và dễ tiếp cận để theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững.

Bộ chỉ tiêu thống kê nêu rõ các mục tiêu cụ thể như: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói đảm bảo an ninh lương thực; phát triển nông nghiệp bền vững; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm, bền vững, tăng cường đổi mới sáng tạo…

Được biết, phát triển bền vững được coi là nguyên tắc định hướng cho các chính sách quốc gia, trong đó tăng trưởng xanh là nội dung trọng tâm trong phát triển bền vững.

Để giám sát, đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh cần có các chỉ tiêu phản ánh. Tuy nhiên từ trước đến nay, chưa có 1 hệ thống chỉ tiêu nào bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng xanh để đánh giá mà được lấy từ nhiều nguồn số liệu rời rạc, không đầy đủ. 

Do đó, Bộ Chỉ tiêu VSDGI  đã xây dựng rất nhiều chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng xanh, đây sẽ là căn cứ quan trọng để giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh ở Việt Nam như: các chỉ tiêu về năng lượng tái tạo; các chỉ tiêu về môi trường; lượng phát thải khí nhà kính; các tỷ lệ xử lý chất thải, nước thải; chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

Hải Châu