Ngày 13/4, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định chi nguồn ngân sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 307,8 tỉ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 83 tỉ đồng và ngân sách của TP dự kiến hơn 225 tỉ đồng. 

Các đối tượng được hỗ trợ theo quy định gồm: đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, TP Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khác, ngoài quy định của trung ương, áp dụng trong ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020).


Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Đà Nẵng, đến cuối tháng 3, toàn TP Đà Nẵng có gần 58.000 người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm, nghỉ không lương… 

Hiện trên địa bàn thành phố có gần 110.000 đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Trong đó, có 16.942 đối tượng là người có công với cách mạng; 26.700 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định; 7.474 hộ nghèo, hộ cận nghèo; 15.200 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; 12.000 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 31.600 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp… 

Để hỗ trợ các đối tượng này, Sở LĐ-TB&XH đề xuất mức hỗ trợ từ 500.000 - 1.800.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ sẽ áp dụng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng là 500.000 đồng/người/ tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng. 

Ngoài các nhóm đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng cũng sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất thông qua mức hỗ trợ cho 3 đối tượng đặc thù của thành phố, bao gồm: thân nhân người có công Cách mạng đang được hưởng trợ cấp thường xuyên; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của thành phố; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Hoài Thu