Đây là hoạt động thiết thực góp phần quan trọng định hướng nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân tộc nói riêng; nêu các mô hình sản xuất hiệu quả, tấm gương tiêu biểu của tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện xóa đói giảm nghèo; hướng dẫn giải đáp các vướng mắc về chính sách, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số.

N.H.Khôi