Ông Trấn Thế Như Hiệp, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ cho biết, qua khảo sát ý kiến của 120 thương hồ, 120 khách du lịch trong nước, 120 khách nước ngoài, hơn 150 ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ cấp quận thì có đến 100% ý kiến cán bộ quản lý và nhà khoa học chọn phương án “Bảo tồn, kết hợp giữ nguyên hiện trạng và có can thiệp sắp xếp điều chỉnh”.

Quan điểm của phương án này là “tôn trọng nguyên trạng nhưng có can thiệp bằng các giải pháp công trình và phi công trình”. Mục tiêu của phương án này bảo tồn nét đặc trưng văn hoá vùng sông nước, hướng tới đề nghị công nhận Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia; phát triển Chợ nổi Cái Răng trong vai trò là đầu mối trung chuyển hàng nông sản của vùng theo hướng trên bến dưới thuyền; phát triển chợ nổi phục vụ phát triển du lịch sinh thái đảm bảo ATGT đường thủy nội địa và các vấn đề an sinh xã hội... 

Từ đây đến cuối năm 2015, Cần Thơ sẽ hoàn thiện đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng” trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các thủ tục lập dự trù kinh phí, lộ trình và kế hoạch thực hiện các nội dung đề án. Các năm tiếp theo, Cần Thơ sẽ tập trung triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo ATGT thủy, bảo tồn chợ nổi từ ngân sách nhà nước; lập danh mục các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch, kêu gọi, thu hút đầu tư xã hội hóa theo lộ trình...

Văn Đức