Theo đó, tổng doanh số thu nợ đạt 8.116 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu nợ 1.353 tỷ đồng, chiếm 77% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tính đến 30.9.2015, tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội đạt 5.042 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng (6,8%) so với đầu năm và tăng 1.816 tỷ đồng (56,3%) so với năm 2010. Trong các chương trình tín dụng, gần 97% dư nợ của đơn vị tập trung vào 5 chương trình tín dụng chủ yếu, trong đó, chương trình cho vay hộ cận nghèo lớn nhất, chiếm tỷ trọng 27,2%, tiếp đến giải quyết việc làm chiếm 27,1%, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 18,9%, cho vay hộ nghèo 14,7% và cho vay học sinh, sinh viên 8,8%.

Trong số khách hàng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố có tới 176.000 lượt hộ nghèo, qua đó giúp hơn 50.000 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 180.000 lao động, giúp hơn 80.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng cải tạo hơn 284.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng hơn 7.000 ngôi nhà cho hộ nghèo.

Riêng 9 tháng năm 2015, có hơn 90.000 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2014. Qua đó, giải quyết việc làm cho hơn 33.000 lao động, hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 50.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ vốn trang trải chi phí cho hơn 25.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…

Thông qua các chương trình cho vay đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới.

Hải Châu