Trong đó có nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế, phí khá lớn như Công ty cổ phần Tập đoàn địa ốc Viễn Đông nợ gần 9,7 tỷ đồng; Xí nghiệp Cầu 17-Cienco1 - Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần với 9,017 tỷ đồng... 

Được biết, 5 tháng đầu năm 2016, sau 5 đợt công khai 655 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất, đã có 322/655 đơn vị nộp nợ thuế với số tiền là 146,8 tỷ đồng.

Thúy Hằng