Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý CNAN và DN đã chủ động tham mưu có hiệu quả và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, các mặt công tác đã đạt được của Cục Quản lý CNAN và DN cũng đã góp phần xây dựng, củng cố, hoàn thiện một bước hệ thống quản lý Nhà nước về CNAN và DN, đơn vị sự nghiệp công lập có thu và cơ sở sản xuất trong CAND; gắn công tác phát triển doanh nghiệp với chiến lược phát triển CNAN. Qua nỗ lực đổi mới, tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp trong CAND đã phát huy hiệu quả và đúng hướng, từng bước đạt nhiều chỉ tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận những cố gắng của Cục Quản lý CNAN và DN đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý CNAN và DN cần tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động về phát triển CNAN; sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp, tạo bước đột phá để các doanh nghiệp phát triển năng động, hiệu quả hơn trong quá trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tái cơ cấu doanh nghiệp Công an theo hướng cổ phần hóa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp trong sắp xếp, tái cơ cấu và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

Tập trung xây dựng hành lang pháp lý cho CNAN, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong CAND; xây dựng nền tảng cơ sở kỹ thuật cao, hình thành các cụm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất để định hướng phát triển theo hướng gắn với thị trường và yêu cầu công tác, chiến đấu.

Trần Xuân