Cụ thể, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 6-2019, ước tính toàn hệ tống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 937,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu. 

Trong đó, riêng trong năm 2018 đã xử lý được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ước đến cuối tháng 6-2019 là 1,91%.

H.A.