Đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ pháp lý, tình hình chấp hành pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản; hoạt động của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông của các tổ chức, cá nhân. 

Trên cơ sở đó sẽ xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

K. Vy