Theo đó, doanh nghiệp đưa lao động sang Đài Loan làm khán hộ công gia đình (chăm sóc người già, người bệnh tại nhà) và thuyền viên tàu cá gần bờ chỉ được thu phí dịch vụ và tiền môi giới không quá 1.400USD (khoảng hơn 30 triệu đồng). Doanh nghiệp phải cấp hóa đơn, phiếu thu đầy đủ cho người lao động khi thực hiện tất cả các khoản thu tiền của người lao động. 

Đối với lao động khán hộ công gia đình, doanh nghiệp được thu phí dịch vụ không quá 1.000USD/người/hợp đồng 3 năm và không quá 620USD/người/hợp đồng 3 năm đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ. 

Tiền môi giới được thu không quá 400USD/người/hợp đồng 3 năm. Chi phí đào tạo được quy định không quá 4.500.000 đồng/khóa (390 giờ) đối với lao động khán hộ công gia đình và không quá 532.000 đồng/khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

P.H