Theo quyết định này, Công ty cổ phần Chứng khoán STSC chịu trách nhiệm hoàn tất thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/11.
PV